PROFESSIONALS - 上海市新华律师事务所

Senior Parnter

 • Jiang hedi
 • Guo jie
 • Gong xinan
 • Huang Haiping
 • Ji Jinxi
 • Liu Qingwei
 • Pan Ding
 • Jin Tingyi
 • Pu Zexing
 • Lian Yanjie

Partner

 • Li Xuanmin
 • Qiu Guirong
 • Sun Yueyi
 • Wang Zude
 • Chen Dai

Lawyer

 • Wu Jinquan
 • Xu Jiawei
 • Yuan Wenyong
 • Huang Fei
 • Zhang Xu
 • Jiang Zhenwei
 • Wan Lei
 • Xia Mingqi
 • Zheng Kongliang
 • Xu Qingcen
 • Lin Zhengyu
 • Huan Jianfen